انواع سیستم‌های اعلام حریق

از خصوصیت دیگر سیستم اعلام حریق، توان از کار انداختن منابع الکتریکی، سیستم های تهویه و یا هر عامل انتشار حریق می باشد. این سیستم ها قابلیت راه اندازی سیستم های اطفاء حریق به طور اتوماتیک را دارند.

سیستم های اعلام حریق شامل سه بخش اصلی به شرح زیر می باشند:

1.تجهیزات کشف حریق (Fire Detectors)

2.تابلوهای کنترل (Fire Control Panel)

3.تجهیزات هشدار حریق(Notification Devices)

تجهیزات کشف حریق :

1.دتکتورهای دود(Smoke Detectors):این دتکتورها برای کشف اواع ذرات حاصل از آتش مناسب و بر دو نوع می باشد:1.دتکتور دودی اپتیکال 2.دتکتور دودی یونیزه

2.دتکتورهای حرارتی(Heat Detectors)

3.دتکتورهای شعله ای(Flame Detector)

4.دتکتورهای نشت گاز(Gas Detectors)

5.دتکتورهای دودی خطی(Ream Detectors)

6.دتکتورهای دودی کانالی(Duct Detectors)

7.دتکتورهای دودی لیزری(Laser Detector)

8.دتکتورهای دودی استنشاقی(Air Sampling Detector)

9.دتکتورهای حرارتی خطی(Linear Heat Detectors)

تابلو های کنترل :دو نوع می باشند :1.تابلوهای کنترل متعارف 2.تابلوهای کنترل آدرس یاب

تجهیزات هشدار جریق : شامل آژیرهای مکانیکی و الکتریکی، بلندگو های اعلام خطر، زنگ اعلام خطر، فلاشرهای اعلام خطر،آژیر و فلاشر ترکیبی می باشد.